Contact us

Contact us

Contact us

Location:Home >

United Pharma Industries Co.,Ltd.

Address4th Floor, Block C, Vantone center,

                  No.189 Daguan Road, Hangzhou 310015,

  Zhejiang, China.

Tel:  +86-571-86769018

Fax: +86-571-86769020

E-mail: info@qidong0513.com

Website: www.qidong0513.com